โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จัดตั้งขึ้นโดยหลวงอนุรัฐนฤผดุง  อำเภอเมืองสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๕  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดสุนทรสถิตเป็นสถานที่เรียนทั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนและให้ความอุปถัมภ์ของพระสมุห์โฉม สุนทรวโรเจ้าอาวาสวัดสุนทรสถิต โดยมีนายผวล  ดาวเรือง  เป็นครูใหญ่

            ผู้อุทิศที่ดินให้สร้างโรงเรียนคือ  นายเชน – นางจุน  เสาไม้แก่น  จำนวน  ๕  ไร่  ๒  งาน  ๖๖ ตารางวา ในวาระต่อมา ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษา ให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อการศึกษา โรงเรียนจึงมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชนมาตลอด

            ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ขยายเปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕-๗และได้รับงบประมาณปี  ๒๕๑๓  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ ป.พิเศษ จำนวน  ๑  หลัง ๑๔ ห้องเรียน

            ในปี  พ.ศ.๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  ๓๑๒  จำนวน  ๑  หลัง เพื่อใช้เป็นห้องประชุม  โรงฝึกงานและโรงอาหาร

            ในปี  พ.ศ.๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ  ๐๑๗ ๑   หลัง  ๘  ห้องเรียน

            ในปี พ.ศ.๒๕๓๔  ขยายเปิดทำการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

            ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  สปช๒/๒๘   ( ๔  ชั้น  ๑๘  ห้องเรียน )

            ในปี  พ.ศ.๒๕๕๑  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และชุมชน  ร่วมกันซื้อที่ดินเพิ่ม จำนวน  ๒  ไร่  ๒  งาน   ๗๗   ตารางวา

            วันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียนและพระราชทานพระราชานุญาติ ตามที่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณไว้ให้ไว้ให้โรงเรียนในสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดสุนทรสถิต (สามัคคีวิทยาคม) เป็นโรงเรียนทีปังวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  ให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน และอักษรพระนาม ย่อ ท.ป. ๖ เป็นอักษรย่อประจำโรงเรียน

            ปัจจุบันมี  นายกษิดิ์เดช   พรมทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ