ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ตั้งหมู่ ๒ ตำบลอำแพง  อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โทรศัพท์๐๓๔-๘๘๓๐๙๒ โทรสาร  ๐๓๔-๘๘๓๐๙๓  e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   website  www.sts-school.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เนื้อที่  ๘  ไร่  ๗๗  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ หมู่ ๒ หมู่ ๓ และหมู่ ๔ ตำบลอำแพง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร