เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและต่อต้านยาเสพติดขึ้น นำโดย นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

      ทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครง​การ"บวร. ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม" ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้น นำโดย นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น นำโดย นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

       เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล นำโดย นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ พุทธมณฑล นครปฐม

       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น นำโดย นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี