โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ม.2 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร